Plume from Klyuchevskaya Volcano
May 9, 2011

Images