Euphrasia rostkoviana Hayne eyebright


Source: USDA