Ribes hudsonianum Richardson var. hudsonianum Hudson Bay currant


Source: USDA