Thelocarpon Nyl. ex Hue thelocarpon lichen

Symbol: THELO2
Group: Lichen
Family: Acarosporaceae
Classification:
     
Kingdom   Fungi – Fungi
Division   Ascomycota – Sac fungi
Class   Ascomycetes
Order   Lecanorales
Family   Acarosporaceae
Genus   Thelocarpon Nyl. ex Hue – thelocarpon lichen

Source: USDA