Thelocarpon Nyl. ex Hue thelocarpon lichen


Source: USDA