Tylothallia biformigera (Leight.) P. James & R. Kilias tylothallia lichen


Source: USDA