Tylothallia biformigera (Leight.) P. James & R. Kilias tylothallia lichen

Symbol: TYBI
Group: Lichen
Family: Lecanoraceae
Growth Habit: Lichenous
Native Status:
  
Synonyms:
  CABA20 Catillaria bahusiensis (Blomb.) Th. Fr.
  CABI16 Catillaria biformigera (Leight.) H. Magn.
Classification:
     
Kingdom   Fungi – Fungi
Division   Ascomycota – Sac fungi
Class   Ascomycetes
Order   Lecanorales
Family   Lecanoraceae
Genus   Tylothallia P. James & R. Kilias – tylothallia lichen
Species   Tylothallia biformigera (Leight.) P. James & R. Kilias – tylothallia lichen

Source: USDA