Xylothamia triantha (S.F. Blake) G.L. Nesom Trans-Pecos desert goldenrod


Source: USDA