Zanthoxylum americanum Mill. common pricklyash


Source: USDA