Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. rupestris Lindb. ex Hartm. zygodon moss

Symbol: ZYVIR
Group: Moss
Family: Orthotrichaceae
Growth Habit: Nonvascular
Native Status:
  
Synonyms:
  ZYRU Zygodon rufotomentosus E. Britton ex Malta
  ZYRU2 Zygodon rupestris (Lindb. ex Hartm.) Lindb. ex E. Britton
  ZYVIR2 Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. rufotomentosus (E. Britton ex Malta) Grout
  ZYVIV2 Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. vulgaris Malta
  ZYVU Zygodon vulgaris (Malta) Nyholm
Classification:
     
Kingdom   Plantae – Plants
Division   Bryophyta – Mosses
Subdivision   Musci
Class   Bryopsida – True mosses
Subclass   Bryidae
Order   Orthotrichales
Family   Orthotrichaceae
Genus   Zygodon Hook. & Taylor – zygodon moss
Species   Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. – zygodon moss
Variety   Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. rupestris Lindb. ex Hartm. – zygodon moss

Source: USDA